Telefoonnummer

023 525 87 88

Mail

info@huidspecialist.nl

Artikel 1 – Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt bedoeld met:
  • “Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage”: De bedrijven Team for Beauty BV en At Beauty Cosmetics, gevestigd in Haarlem en Beverwijk.
  • “klant”: degene die Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage opdracht geeft tot behandeling en indien van toepassing, hun wettelijke vertegenwoordiger.
  • “behandeling”: het verminderen van ongewenste haargroei door Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage met behulp van de SHR-laser en bijbehorende materialen.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de klant en Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage voor SHR Laserontharing.

1.3 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage derden betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

1.4 Het artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek is hierbij uitgesloten.

1.5 Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage en kunnen op verzoek kosteloos worden verstrekt.

1.6 Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Klanten worden tijdig op de hoogte gebracht van wijzigingen en hebben de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen als ze niet akkoord gaan. Als er binnen een maand geen bezwaar wordt gemaakt, wordt de wijziging als geaccepteerd beschouwd.

Artikel 2 – De Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen klant en Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage omvat de opdracht van de klant voor een behandeling.

2.2 De overeenkomst komt tot stand nadat de klant heeft verzocht om een behandeling en Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage heeft ingestemd met de uitvoering van de behandeling.

2.3 Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage behoudt het recht om onredelijke en/of ongebruikelijke verzoeken van de klant te weigeren en kan een behandeling weigeren.

Artikel 3 – Verplichtingen van Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage

3.1 Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage verplicht zich om de behandelingen naar beste vermogen en in overeenstemming met vakmanschap uit te voeren.

3.2 Hoewel het gewenste resultaat meestal na 6-8 behandelingen wordt bereikt, kan Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage geen garantie geven. Het resultaat is niet vooraf 100% voorspelbaar vanwege factoren zoals haartype, huidtype en levensstijl. Hierdoor kan Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage geen garantie geven over het uiteindelijke resultaat.

3.3 Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die klant heeft verstrekt voor of tijdens de behandeling, tenzij wettelijk anders vereist.

Artikel 4 – Verplichtingen van de klant

4.1 De klant moet voorafgaand aan de overeenkomst:

 • Specifieke wensen met betrekking tot de behandeling aan Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage meedelen.
 • Alle relevante gegevens verstrekken die van belang zijn voor de behandeling.
 • Toestemming verlenen voor de uitvoering van de behandeling door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier.
 • De verantwoordelijkheid nemen voor het indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar.

4.2 Bij verhindering dient de klant minstens 48 uur voor de afspraak Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage te informeren, tenzij sprake is van overmacht.

4.3 Als de klant niet aan de meldingsplicht voldoet, kan Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage het volledige honorarium voor de afspraak in rekening brengen.

Artikel 5 – Betaling en Vergoeding

5.1 De klant moet na de behandeling direct betalen, contant of per pin.

5.2 Betaling in termijnen is alleen mogelijk bij pakketbehandelingen en wordt bepaald door Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage.

5.3 De klant is verantwoordelijk voor het indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar en moet de factuur volledig betalen, ongeacht vergoeding.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage kan geen garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na behandeling(en).

6.2 Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage is niet aansprakelijk voor schade aan de huid door behandelingen, zoals tatoeages of pigmentvlekken.

6.3 Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage is niet aansprakelijk voor pigmentatie op de huid na de behandeling(en).

6.4 Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage is niet aansprakelijk voor indirecte schade of verlies van eigendommen.

6.5 De aansprakelijkheid van Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage is beperkt tot het bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 7 – Klachten

Klachten moeten binnen twee weken na ontdekking schriftelijk bij Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage worden gemeld.

Artikel 8 – Nietigheid

In geval van nietigheid van een bepaling blijven de andere bepalingen geldig.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en uitingen van Huidspecialist Kleverpark en Huidspecialist Plantage.